Klientská zóna

Úvod > Informácie o ochrane osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov

Vážená klientka, vážený klient,

na základe požiadavky na uzavretie poistnej zmluvy a plnenia si zákonných povinností, sme nútení spracovávať vaše osobné údaje. Ich bezpečnosť je pre nás dôležitá.  Preto Vás touto cestou chceme informovať o ochrane vašich osobných údajov.

1. Kto sme?

Obchodné meno: ADRIM, spol. s r.o.

Registrácia: 055054

Sídlo: Bakossova 25, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 36781631

DIČ: 2022385728

IČ DPH: SK2022385728

Zast: Miroslav Mojžita, konateľ

Email: miroslav@adrim.sk

Tel.č.: 0905/586 132

(ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Aké osobné údaje spracúvame?

Činnosť finančného sprostredkovateľa

Vaše osobné údaje spracovávame v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, údaje o druhu poistenia, ďalšie osobné údaje uvedené v dokumentoch predložených dotknutou osobou a ktoré požaduje prevádzkovateľ, ktorý poveril našu spoločnosť na spracúvanie osobných údajov.

Marketing

Za účelom realizovania marketingovej komunikácie spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: mailová adresa.

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Činnosť finančného sprostredkovateľa

Zákonom, ktorým nám ukladá povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje je zákon 189/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Sme v pozícii sprostredkovateľa pre jednotlivé poisťovne, ktoré nás poverili sprostredkovaním finančných služieb a v pozícii prevádzkovateľa.

Marketing

V prípade Vášho písomného súhlasu spracúvame vaše osobné údaje na marketingové účely.

4. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať podpisom v dokumente ZÁZNAM Z ROKOVANIA S KLIENTOM.

5. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať zaslaním emailu na miroslav@adrim.sk alebo zaslaním žiadosti poštou na našu adresu.

6. Komu vaše údaje poskytujeme?

Osobné údaje, ktoré sme od Vás získali, poskytujeme vybraným poisťovniam.

Na základe osobitného zákona poskytujeme vaše osobné údaje Národnej banke Slovenska, Daňovému úradu a inému oprávnenému subjektu.

Na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej v súlade s GDPR poskytujeme vaše osobné    údaje podriadeným finančným agentom. Ich zoznam si môžete overiť na www.nbs.sk.

7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Činnosť finančného sprostredkovateľa

Po dobu 10 rokov.

Marketing

Po dobu udelenia súhlasu. Na základe Vašej žiadosti Vaše osobné údaje okamžite vymažeme.

8. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.

9. Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na Miroslava Mojžitu alebo na adresu spoločnosti.

10. Nie ste spokojný?

Ak máte výhrady k tomu, ako spracúvame vaše osobné údaje, napíšte na email miroslav@adrim.sk . Ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov,.

11. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v listinnej a elektronickej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatického rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v programe

 • ADRIM CRM
 • prostredníctvom systémov aplikácií jednotlivých poisťovní.

12. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Máme zavedenú heslovú politiku na prístupy do našich systémov. Výpočtovú techniku máme  zabezpečenú renomovaným antivírovým programom. Osobné údaje sú uložené na serveri.  Server je zabezpečený silným administrátorským heslom. Každá osoba, ktoré prichádza do styku s Vašimi osobnými údajmi je pravidelne školená o podmienkach spracúvania osobných údajov.

Bezpečnosť poskytovania Vašich údajov v jednotlivých poisťovniach zabezpečuje vybraná poisťovňa.

13. Aké máte práva?

a) Právo na prístup k údajom

Právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu

Právo na to, aby vaše osobné údaje, boli správne, aktuálne a úplné. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie

Za istých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,
 • odvoláte svoj súhlas,
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne,
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv,
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili,
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej, ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti, pokiaľ je to technicky možné. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu klienta,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

14. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • zaslaním oznámenia na email miroslav@adrim.sk ;
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu našej spoločnosti.

15. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

ADRIM, s.r.o.
ADRIM finance, s.r.o.

Po-Pia 8.00 - 17.00
Sviatky: po telefonickej dohode
Mobil: 0948 102 259
Telefón: 048/414 55 37
E-mail: info@adrim.sk, adrim@adrim.sk
Bakossova 25, 974 01 Banská Bystrica

Najlacnejšia ponuka:

Tlačivá

Hlásenie poistnej udalosti:


Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/9/9/999b9c8f-085a-483d-b8a9-76514ca877bb/adrim.sk/web/wp-content/themes/adrim/loader.php on line 22

All rights reserved © 2024 ADRIM, s.r.o.