Klientská zóna

Úvod > Produkty > Poistenie firiem > poistenie prerušenia prevádzky

poistenie prerušenia prevádzky

Rozsah poistenia – doplnkové poistenie, môžu ho uzatvoriť len tie podnikateľské subjekty, ktoré majú dojednané poistenie majetku pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí živelnou udalosťou, priemerne poisťovňa neuzavrie samotne ako poistnú zmluvu.

Predmet poistenia – je zisk z obratu tvoreného predajom obchodného tovaru, vlastných výrobkov ako aj zisk z poskytovania služieb, stále náklady poisteného, mzdy zamestnancov. Poisťovňa uhradí zisk a stále náklady do výšky rozdielu oproti predpokladanej výške za obdobie skutočného prerušenia prevádzky, maximálne do konca doby ručenia. Poisťuje sa proti riziku strát vzniknutých prerušením prevádzky, ktoré bolo spôsobené následkom vecnej zhody v priestoroch označených v poistnej zmluve ako miesto prevádzky.

Vecná škoda ide o poškodenie, zničenie alebo stratu vecí slúžiacich na účely podnikania, ku ktorým prišlo v priestoroch uvedených v zmluve v dôsledku
- požiaru, výbuchu, blesku
- nárazu alebo pádu pilotného lietadla, jeho časti alebo nákladu
- hasenia, demolácie alebo odpratávanie trosiek v súvislosti s niektorou z uvedených udalostí

Požiar – okrem vzniknutých mimo určených spaľovacích priestorov

Blesk – bezprostredný prechod blesku

ADRIM, s.r.o.
ADRIM finance, s.r.o.

Po-Pia 8.00 - 17.00
Sviatky: po telefonickej dohode
Mobil: 0948 102 259
Telefón: 048/414 55 37
E-mail: info@adrim.sk, adrim@adrim.sk
Bakossova 25, 974 01 Banská Bystrica

Najlacnejšia ponuka:

Tlačivá

Hlásenie poistnej udalosti:

All rights reserved © 2023 ADRIM, s.r.o.